• کلیه گزارشات استاندارد حسابداری
  • عملیات اول دوره و پایان دوره اتوماتیک و دستی
  • امکان استفاده از پروژه و مرکز هزینه
  • امکان تایید 3 سطحی سندهای حسابداری
  • دارای چهار سطح حساب با امکان تعیین طول کد حساب ها و تغییر طول کدها در طی دوره مالی
  • امکان استفاده از طول کد حساب متفاوت برای حسابها در ایجاد ساختار حسابها
  • سطوح دسترسی مختلف و قابل تنظیم جهت عملیات حسابداری
  • امکان تعیین سطح دسترسی روی سرفصل های حسابداری
  • گزارشات حسابداری به تفکیک پروژه ( مرکز هزینه )
  • و…