• امکان رأس گیری رسیدهای دریافت و پرداخت و چکها
 • امکان تعریف دسته چک و کنترل برگه چک ها
 • امکان تعریف چندین دفتر اسناد دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت و مدیریت چکهای تضمینی (امانتی)
 • امکان تعریف حسابهای بانکی ، صندوق ها ، دستگاه های کارتخوان به تعداد نامحدود
 • رسید دریافت با امکان ثبت همزمان مبلغ نقد ، کارتخوان ، چکهای دریافتی ، حواله های بانکی با امکان چاپ رسید
 • سند پرداخت با امکان ثبت همزمان مبلغ نقدی پرداختی ، حواله های بانکی ، چکهای پرداختی و چکهای واگذار شده (خرجی) و چاپ رسید
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک جهت عملیات دریافت و پرداخت
 • مغایرت گیری بانکی هوشمند با فرمت فایل بانکهای مختلف
 • امکان ثبت تسویه کارتخوان و کنترل هوشمند حساب کارتخوان و حساب بانکی متصل به کارتخوان
 • عملیات چک های دریافتی و پرداختی با صدور سند حسابداری اتوماتیک
 • و….