• امکان تعریف 6 سطح شناور برای کالا
  • امکان استفاده از سیستم دو واحدی در تعریف کالا
  • امکان تعریف انبار سنگ ، کوپ ، کالا و مواد مصرفی
  • گزارشات موجودی و کاردکس انبار به صورت تعداد و ریالی
  • امکان تعریف گروه های کالا با سطوح آزاد و بدون محدودیت
  • کنترل هوشمند ارتبط بین انبار ها ، گروه های کالا ،  کالاها
  • کنترل هوشمند ارتباط بین کالا و انبارها در ثبت رسیدهای ورود و خروج انبار
  • قیمت گذاری موجودی انبار به روش های میانگین موزون ، LIFO و  FIFO
  • و …