• امکان ثبت کالا و خدمات در فاکتورهای سنگ و کوپ
 • امکان ثبت اطلاعات بازاریابی برای فاکتورهای فروش
 • امکان تعریف طرف حساب در گروه های مختلف با ایجاد حسابهای اتوماتیک
 • امکان صدور فاکتور خرید کوپ به صورت تک حواله و حواله های تجمیعی
 • امکان تعریف 6 سرفصل برای یک طرف حساب به صورت همزمان در کارکردهای مختلف (مشتری ، تامین کننده ، کارمند و … )
 • امکان تعریف حساب مشتریان در واحد برگشتی (تسویه فوری) جهت تفکیک حساب اصلی مشتری از حسابهای بدهی قبلی
 • امکان تعریف پروژه های مشتری در سیستم  و صدور فاکتورهای خرید و فروش به تفکیک پروژه مشتری
 • امکان صدور صورتحساب و ذخیره صورتحساب در سیستم و بررسی اتوماتیک صورتحسابهای صادره با اطلاعات جاری سیستم
 • امکان صدور فاکتور خرید و فروش سنگ ، کوپ ، کالا ، خدمات با فرمت اطلاعاتی مناسب
 • صدور اتوماتیک سند حسابداری و ورود و خروج انبار در عملیات خرید و فروش ، برگشت از خرید و برگشت از فروش
 • امکان ثبت اطلاعات تسویه فاکتور فاکتور های خرید و فروش
 • امکان قیمت گذاری کالا و خدمات در گروه های فروش مختلف
 • امکان ثبت افزایش قیمت یکجا به صورت درصدی و مبلغی برای همه کالاها
 • اماکن ثبت اطلاعات فروشنده در فاکتورهای خرید و نمایش در گزارشات مربوطه
 • امکان تهیه گزارشات خرید و فروش در قالب های مختلف به صورت تجمیعی ، فاکتوری و ریزبار
 • گزارش دفتر کوپ با فرمت استاندارد به همراه اطلاعات تسویه کرایه باربری
 • امکان صدور فاکتور خرید  و فروش به صورت دو واحدی ( فاکتور بسته ای)
 • امکان صدور صورتحساب برای طرف حسابها به تفکیک حسابهای شش گانه و به صورت تجمیعی
 • و…